W naszym kraju kiedy jakaś jednostki administracyjnej chce coś zakupić, lub też zlecić remont ogłasza przetarg.

Oczywiście istnieją różnego rodzaju regulacje dotyczące zasad, co do wyboru oferentów. Przepisy regulują wszystkie rodzaje zamówień publicznych, w tym zamówienia obronne i użyteczności publicznej. Uzupełnieniem są dwie ustawy regulujące partnerstwa publiczno-prywatne oraz koncesje na roboty i usługi. Umowa koncesyjna na roboty budowlane i usługi oraz ustawa także posiadają szczególne wymagania. Istnieje również kilka przykładów szczegółowych przepisów regulujących procedury prowadzące do udzielania zamówień publicznych w bardzo wąskich obszarach, takich jak udzielanie koncesji na budowę i utrzymanie autostrad. W niektórych obszarach istnieją również akty prawne modyfikujące ogólne zasady przykładowo w przypadku udzielania zamówień związanych z budową elektrowni jądrowych lub w przypadku przetargów na gospodarowanie odpadami. Prawo reguluje wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce, w tym w ramach progów unijnych. Jakie zasady obowiązują w przypadku zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych są generalnie regulowane podobnie jak zamówienia powyżej progów, choć istnieją pewne różnice.

Polska jako członek UE jest stroną Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych, zatem Polskie instytucje zamawiające muszą wskazać w każdym ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym UE, czy zamówienie jest objęte tym porozumieniem. Ponadto zamawiający, w zakresie określonym w innych umowach międzynarodowych, których stroną jest UE, zapewnia wykonawcom z państw będących stronami takich umów, a także pracownikom budowlanym, dostawcom i usługi wywodzące się z tych państw są traktowane nie mniej korzystnie niż wykonawcy, pracownicy budowlani, dostawcy i usługi pochodzące z Unii Europejskiej. W zakresie zamówień pub;licznych istnieje wiele wewnętrznych i międzynarodowych regulacji, zatem czasem firmy, które startują w przetargu mogą potrzebować pomocy specjalisty. Pomoże w tym prawna kancelaria zamówienia publiczne warszawa.